Εταιρική Υπευθυνότητα


Η επιθυμία της ELPEN να αναλαμβάνει την ευθύνη της για τον αντίκτυπο της δράσης της στην κοινωνία διαπνέει τη λειτουργία και τη σκέψη της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει επιλέξει να αποτελεί ενεργό και υπεύθυνο πολίτη στο εταιρικό επίπεδο και να κινητοποιεί παράλληλα στελέχη και εργαζόμενους τόσο μεμονωμένα, όσο και σε ομάδες σε σημαντικά θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.