Η έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για την ELPEN. Η εταιρεία ενισχύει διαρκώς τη δραστηριότητά της στον συγκεκριμένο τομέα, επενδύοντας περισσότερο από το 10% του ετήσιου τζίρου της σε ερευνητικά προγράμματα και εμπλουτίζοντας το ερευνητικό της προσωπικό με επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης.

Σήμερα, η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης ξεπερνά τα 65 άτομα. Μεταξύ του επιστημονικού προσωπικού, 20% είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου, 36% κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου και 14%  πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών/διατριβών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 

Η ELPEN επικεντρώνει τις ερευνητικές της προσπάθειες σε τρεις μεγάλους τομείς. Συγκεκριμένα:

1) Στην ανάπτυξη

 • Γενοσήμων καταξιωμένων πρωτότυπων προϊόντων, και
 • Φαρμακευτικών σκευασμάτων οριακής καινοτομίας (Value Added Medicines), με στόχο τη διαφοροποίηση.

Με ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με εξειδικευμένες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, η ELPEN εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη προϊόντων με εναλλακτικές φαρμακοτεχνικές μορφές  καθώς και σε συνδυασμούς προϊόντων, που δημιουργούν ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Ειδικότερα, η ELPEN εμφανίζει σημαντική δραστηριότητα στο πεδίο των εισπνεόμενων συσκευών ξηρών κόνεων (Dry powder inhalers) ως μέσο χορήγησης δραστικών ουσιών και συνδυασμών δραστικών. Το ερευνητικό έργο της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα ξεκίνησε το 2003 με σπουδαίο καρπό την καινοτόμα εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®.

2) Στο πεδίο της Πειραματικής Βιοϊατρικής (Μεταφραστικής) Έρευνας και Εκπαίδευσης

H εταιρεία εστιάζει στα in vivo πειράματα, τη μεταφραστική έρευνα, αλλά και τη συνεχιζόμενη επιστημονική και ιατρική εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα, η εταιρεία διατηρεί από το 1996 Ερευνητικό-Πειραματικό και Εκπαιδευτικό  Κέντρο, το οποίο αναγνωρίζεται σήμερα ως το μεγαλύτερο ιδιωτικού χαρακτήρα εργαστήριο Πειραματικής - Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συγχρόνως, αποτελεί το μοναδικό ελληνικό εκπαιδευτικό κέντρο κλινικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, που έχει πιστοποιηθεί επίσημα από τον φορέα UEMS-NASCE (European Union of Medical Specialists και Network of Accredited Clinical Skills Centres in Europe). Στο Ερευνητικό - Πειραματικό Κέντρο της ELPEN, έχουν εκπονηθεί πάρα πολλές πειραματικές διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες επιπέδου Μaster.  Οι ερευνητικές προτάσεις  προέρχονται τόσο από τα Πανεπιστήμια και το ΕΣΥ όσο και από ερευνητικές ιδέες του Κέντρου.

3) Στο πεδίο της Εκπαίδευσης

Η ELPEN διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία και την κοινωνία. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για το αναπνευστικό σύστημα με πιο πρόσφατο το SimInhale COST ACTION MP1404 (Simulation & Pharmaceutical Τechnologies for Advanced Patient-Tailored Inhaled Medicines).

Στην έδρα μας στο Πικέρμι, σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 1.500 τ.μ., λειτουργούν οι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι και τα εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης νέων φαρμάκων της ELPEN.

Οι λειτουργίες και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας συμμορφώνονται σε αυστηρά πρότυπα ποιότητας.
Τα τμήματα πυλώνες που υποστηρίζουν συνολικά την προσπάθεια της εταιρείας στην Έρευνα και την Ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι:

Το τμήμα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με δραστηριότητα στα παρακάτω πεδία:

 • Ανάπτυξη και κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 • Διασφάλιση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Το τμήμα Formulation Department για την ανάπτυξη δισκίων, ποσίμων διαλυμάτων και εναιωρημάτων καθώς και ενεσίμων με δραστηριότητα στα παρακάτω πεδία:

 • Σχεδιασμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων της ανάπτυξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προς ανάπτυξη προϊόντων
 • Ανάπτυξη της σύνθεσης των προϊόντων και διαμόρφωση της φαρμακοτεχνικής μορφής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο  
 • Ανάπτυξη της σύνθεσης των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να είναι σαφώς καθορισμένες, εφικτές και τεχνικώς μεταβιβάσιμες σε εμπορικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

Το τμήμα Formulation department για τα DPIs (εισπνεόμενα) με δραστηριότητα στα παρακάτω πεδία:

 • Ανάπτυξη της σύνθεσης των προϊόντων και διαμόρφωση της φαρμακοτεχνικής μορφής.
 • Ανάπτυξη νέων βελτιωμένων τρόπων και μεθόδων χορήγησης των φαρμακευτικών δραστικών ουσιών.
 • Έρευνα και Ανάπτυξη στη τεχνολογία σχεδιασμού και κατασκευής εισπνεόμενων συσκευών για τη χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Έρευνα και Ανάπτυξη στην τεχνολογία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

Το τμήμα Ανάπτυξης Αναλυτικής Μεθοδολογίας με δραστηριότητα στα παρακάτω πεδία:

 • Ανάπτυξη και επικύρωση των αναλυτικών τεχνικών.
 • Διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων στις παρτίδες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών σταθερότητας, καθώς και των ελέγχων in vitro.
 • Διαμόρφωση των πειραματικών δεδομένων των φακέλων που υποβάλλονται στους Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς Φαρμάκων.

Το τμήμα Κλινικών Μελετών με δραστηριότητα στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κλινικών μελετών για φαρμακευτικά σκευάσματα της ELPEN και την εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ανάγκες που αφορούν:

 • Την διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών για τα νέα προϊόντα.
 • Την προετοιμασία του σχεδιασμού της μελέτης και ανασκόπηση των πρωτοκόλλων των Βιοϊσοδυναμιών/Κλινικών δοκιμών.
 • Τον συντονισμό και παρακολούθηση των μελετών Βιοϊσοδυναμίας/Κλινικών δοκιμών

Το τμήμα Σύνταξης Φακέλων με δραστηριότητα στα παρακάτω πεδία:

 • Σύνταξη και αναβάθμιση των φακέλων έγκρισης σε μορφή eCTD που υποβάλλονται στους Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς Φαρμάκων.

Το τμήμα Εγκριτικών Υποθέσεων και Φαρμακοεπαγρύπνησης με δραστηριότητα την κατοχύρωση και διατήρηση της Άδειας Κυκλοφορίας.