Ακράδαντα πιστεύουμε πως το σημαντικότερο κεφάλαιο για την εταιρεία είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό και για αυτό αποτελεί κύριο μέλημα και βασική μας προτεραιότητα.

Επιθυμούμε να έχουμε πολυετή συνεργασία με τους εργαζομένους μας, προσφέροντας ένα σταθερό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον καθώς και ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών. Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για αρτιότερη παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών φαρμάκων για τη θεραπεία των ασθενειών, αυξάνουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό με καταρτισμένους επιστήμονες και αξιόλογα στελέχη με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και την είσοδο σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες.

Σήμερα, η ELPEN αριθμεί περισσότερα από 1.250 άτομα. Οι γυναίκες αποτελούν το 51% και οι άντρες το 49%, με τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών να αποτελούν το 18% του συνολικού Ανθρώπινου Δυναμικού, από 31-49 ετών το 56%, και άνω των 50 ετών το 26%, ενώ σε επίπεδο εκπαίδευσης, το 64% του συνολικού Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας, είναι απόφοιτοι τεχνικής, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα στα οποία απασχολούνται είναι:

 • Παραγωγής
 • Ελέγχου Ποιότητας
 • Διαχείρισης Ποιότητας
 • Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Έρευνας & Ανάπτυξης
 • Πειραματικού, Ερευνητικού & Εκπαιδευτικού Κέντρου
 • Ιατρικών Υποθέσεων
 • Κλινικών Μελετών
 • Εγκριτικών Υποθέσεων και Φαρμακοεπαγρύπνησης
 • Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας
 • Marketing, Ενημέρωσης & Πωλήσεων
 • Διεθνούς Ανάπτυξης
 • Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Πληροφορικής
 • Ανθρώπινου Δυναμικού

Έχοντας επίγνωση της σημασίας που έχουν οι άνθρωποί μας για τον οργανισμό, στηρίζουμε τη συνεχόμενη και πολύπλευρη επαγγελματική εξέλιξή τους, μέσα από διαρκή εμπλουτισμό των γνώσεων τους και βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, με στοχευμένες εκπαιδευτικές ενέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πραγματοποιούμε και υποστηρίζουμε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε κάθε επιμέρους τομέα, που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και επιδοτήσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων.