Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί προτεραιότητα για την ELPEN.

Για το λόγο αυτόν, εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας απόλυτα συμμορφούμενο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και EU GMP. Παράλληλα, με στόχο την ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών, η ELPEN δέχεται επιθεωρήσεις από ξένες αρχές, ελεγκτικούς φορείς και εταιρείες οι οποίες ελέγχουν το επίπεδο ασφάλειας και λειτουργίας, έναντι εθνικών προδιαγραφών (εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου) για την ορθή παραγωγή φαρμάκων όπως, για παράδειγμα, Saudi FDA (SFDA) GMP και Jordan FDA (JFDA) GMP.

Η ELPEN εφαρμόζει μια πολιτική διαχείρισης ποιότητας αυστηρών προδιαγραφών με στόχο την:

  • Αδιάλειπτη προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων
  • Συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των λειτουργικών διαδικασιών
  • Συστηματική προσαρμογή και συμμόρφωση στις θεσμικές ή κανονιστικές απαιτήσεις
  • Διατήρηση και ενίσχυση της καλής φήμης της εταιρείας ως προς την ποιότητα, την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της
  • ‘Εγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και σύγκρουσης συμφερόντων

Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στις παραπάνω δραστηριότητες λειτουργεί με βέλτιστες πρακτικές, που διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και η ενημέρωση που παρέχει η ELPEN ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και διεθνείς νομικές διατάξεις.