Γνωστοποίηση από την ELPEN A.E. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν. 4316/2014 του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA.


Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της ELPEN A.E.  προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ονομαστικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

Ειδικότερα, στο σύνολο των αμοιβών περιλαμβάνονται:

  • Κόστος εγγραφής επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Έξοδα Μετακίνησης και Διαμονής επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, από και προς την έδρα τους.
  • Τιμητικές αμοιβές της ELPEN A.E. προς επαγγελματίες υγείας για ομιλίες τους σε συνέδρια τύπου Α΄και Β΄ εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, καθώς και εκπαιδεύσεις επιστημονικών συνεργατών της εταιρείας που έλαβαν χώρα τα έτη 2015, 2016 και 2017. Στα ποσά περιλαμβάνεται 20% παρακράτηση φόρου και δεν περιλαμβάνονται παρακρατήσεις ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ και Φ.Π.Α. 

Στο σύνολο των δωρεών αναφέρονται:

  • Όλες οι δωρεές που έλαβαν επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (ΕΥΦ) από την ELPEN A.E. εντός των ετών 2015, 2016 και 2017. Στα ποσά συμπεριλαμβάνονται οι παρακρατήσεις ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ.

Στο σύνολο των χορηγιών αναφέρονται:

  • Όλες οι χορηγίες της ELPEN A.E. προς επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, καθώς και προς συνέδρια εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ που έλαβαν χώρα το 2015, 2016 και 2017, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρακρατήσεων ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ και Φ.Π.Α.

H παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.